Paramedic, Clayton Blight, Struck Off Following Substantive Review

Cymraeg (Welsh)

 

Paramedic Clayton Blight (PA05666) has been struck off the HCPC Register following a substantive review of a suspension order originally imposed on 31 October 2017.

HCPTS - Health and Care Professions Tribunal Service - Clayton Blight

A panel of the HCPTS heard that Mr Blight was originally suspended for six months on the grounds of misconduct during his employment at the Welsh Ambulance Services NHS Trust and after he left his employment.

The Panel further heard that Mr Blight posted inappropriate and offensive messages on Facebook including ‘You are fat, bald and hopelessly unqualified at your job’ and ‘I find it amazing how muppets work so well with someone’s hand up their a*** controlling them’.

Panel Chair Janet Fisher commented:

“The Panel concluded that the risk represented by Mr Blight remained. There was nothing to satisfy the Panel that this conduct would not be repeated if he were permitted to return to practice.”

The Panel ordered for the name of Clayton Blight to be struck off the HCPC Register.

Mr Blight was neither present nor represented at the hearing.

 

Parafeddyg yn cael ei ddiarddel yn dilyn adolygiad o sylwedd

Mae’r parafeddyg Clayton Blight (PA05666) wedi cael tynnu ei enw oddi ar Gofrestr HCPC yn dilyn adolygiad o sylwedd o orchymyn atal a osodwyd yn wreiddiol ar 31 Hydref 2017.

Clywodd panel o’r HCPTS fod Mr.Blight wedi cael ei atal yn wreiddiol am chwe mis ar sail camymddwyn yn ystod ei gyflogaeth yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru ac wedi iddo adael ei gyflogaeth.

Clywodd y panel ymhellach fod Mr.Blight wedi postio negeseuon amhriodol a thramgwyddus ar Facebook gan gynnwys ‘Rydych chi’n dew, moel ac yn anobeithiol o anghymwys ar gyfer eich swydd’ a ‘Mae’n rhyfeddol i mi sut mae muppets yn gweithio cystal gyda llaw rhywun i fyny eu t.. yn eu rheoli nhw.’

Dywedodd Cadeirydd y Panel Janet Fisher:

“Daeth y Panel i’r casgliad fod y risg sy’n cael ei gynrychioli gan Mr.Blight yn parhau. Nid oedd dim i fodloni’r Panel na fyddai’r ymddygiad hwn yn cael ei ailadrodd pe byddai’n cael caniatâd i ddychwelyd i ymarfer.”

Gorchmynnodd y Panel i enw Clayton Blight gael ei dynnu oddi ar Gofrestr HCPC.

Nid oedd Mr Blight yn bresennol nac yn cael ei gynrychioli yn y gwrandawiad.